SC bios_co SRL
nume firma
marca iqnet marca SRAC ISO9001 marca srac iso14001 marca srac ohsas18001

Amenajarea Pădurilor

Lucrare obligatorie prin lege (Lg. 46/2008- Codul silvic). Aceste lucrări sunt necesare tuturor proprietarilor de păduri pentru a putea cunoaşte cantitatea de masă lemnoasă pe care o deţin, amplasarea şi valoarea ei la un moment dat precum şi pentru a putea obţine autorizaţiile necesare pentru valorificarea acesteia. Prin executarea acestor lucrări toţi proprietarii de păduri au următoarele avantaje:

 • Aflarea exactă a calităţii, cantităţii şi a accesibilităţii masei lemnoase aflată în proprietate;
 • Estimarea corectă a valorii masei lemnoase şi cum poate fi ea valorificată;
 • Obţinerea dreptului legal de a valorifica resursele pădurii;
 • Posibilitatea de a beneficia de drepturile băneşti care pot fi obţinute din efectul protector pe care-l exercită pădurea deţinută asupra mediului ambiant prin accesarea fondurilor pentru mediu.

Aceste lucrări sunt executate de unităţi atestate de Ministerul Mediului şi Pădurilor conform Metodologiei de atestare din Ordinul M.M.P. nr. 460/01.04.2010. Amenajamentele silvice se întocmesc conform prevederilor înscrise în "Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor" şi au o valabilitate de 10 ani, exceptând pădurile de plop, salcie şi alte specii repede crescătoare pentru care valabilitatea poate fi de 5 ani.

Suprafaţa minimă necesară pentru amenajarea unui teren situat în fondul forestier este de 100 ha şi în acest scop sunt necesare următoarele acte de proprietate:

 • titlu de proprietate şi/sau alte acte ce atestă proprietatea
 • procese verbale de punere în posesie

Lucrarea de amenajare cuprinde urmatoarele etape:

 • Identificare terenului de amenajat pe harţile amenajistice, planuri cu curbe de nivel sau ortofotoplanuri conform actelor de proprietate;
 • Întocmirea Temei de proiectare şi a Conferinţei I de amenajare;
 • Culegerea datelor de teren şi materializarea unităţilor amenajistice;
 • Prelucrarea datelor amenajistice culese din teren şi întocmirea Conferinţei a II-a de amenajare;
 • Editarea definitivă a proiectului de amenajare, suţinerea şi avizarea lui la ministerul de resort.

Timpul de execuţie a lucrării variază în funcţie de suprafaţa terenului de amenajat.

Proiectul de amenajare forestieră cuprinde următoarele capitole:

PROCES VERBAL C.T.A.P.

FIŞA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

PARTEA I - MEMORIU TEHNIC
Introducere
1. SITUAŢIA TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ
1.0. Baza juridică a proprietăţii
1.1. Elemente de identificare a unităţii de bază
1.2. Vecinătăţi, limite, hotare
1.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente
1.4. Administrarea fondului forestier
1.5. Terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier proprietate publică a primăriei Ciumeşti
2. ORGANIZAREA AMENAJISTICĂ A TERITORIULUI
2.1. Constituirea unităţii de bază
2.2. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului. Borne
2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază.
2.4. Suprafaţa fondului forestier
2.4.1. Utilizarea fondului forestier
2.4.2. Evidenţa fondului forestier pe destinaţii şi deţinători
2.4.3. Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă şi specii
2.4.3. Evidenţa mişcărilor de suprafaţă din fondul forestier (Fişa 1E)
2.5. Enclave
2.6. Organizarea administrativă (districte, brigăzi şi cantoane)
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A FONDULUI FORESTIER
3.1. Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenaj. expirat
3.1.1. Evoluţia proprietăţii şi a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948
3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948
3.1.2.1. Evoluţia bazelor de amenajare
3.1.2.2. Reglementarea procesului de producţie la amenajările anterioare
3.1.2.3. Aplicarea amenajamentelor anterioare
3.2. Analiza critică a amenajamentului expirat
4. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE
4.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren
4.2. Elemente generale privind cadrul natural al unităţii
4.2.1. Geologie – litologie
4.2.2. Geomorfologie
4.2.3. Hidrologie
4.2.4. Climatologie
4.2.4.1. Regimul termic
4.2.4.2. Regimul pluviometric
4.2.4.3. Regimul eolian
4.2.4.4. Indicatori sintetici ai datelor climatice
4.3. Soluri
4.4. Tipuri de staţiune
4.4.1. Evidenţa tipurilor de staţiune
4.5. Vegetaţia forestieră
4.5.1 Tipuri naturale de pădure
4.5.2. Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure
4.5.3. Arborete provizorii, slab productive şi necorespunzătoare funcţional
4.5.4. Evidenţa arboretelor brăcuite şi a suprafeţelor de fond forestier neregenerate
4.5.5. Structura fondului forestier
4.5.6. Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi
4.6. Concluzii privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie forestieră
5. STABILIREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE PĂDURII ŞI A BAZELOR DE AMENAJARE
5.1. Stabilirea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii
5.1.1. Obiective social - economice şi ecologice
5.1.2. Funcţiile pădurii
5.1.3. Subunităţi de producţie/protecţie constituite
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare
5.2.1. Generalităţi
5.2.2. Regimul de gospodărire
5.2.3. Compoziţia ţel
5.2.4. Tratamentul
5.2.5. Exploatabilitatea
5.2.6. Ciclul
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE LEMNOASĂ ŞI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE PENTRU ARBORETELE CU FUNCŢII SPECIALE DE PROTECŢIE SLAB PRODUCTIVE ŞI AFECTATE DE FACTORI DESTABILIZATORI
6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale
6.1.1. SU.P. „A” - Reglementarea procesului de producţie
6.1.1.1. SU.P. „A” - Stabilirea posibilităţii de produse principale
6.1.1.1.1. SU.P. „A” - Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creşterii indicatoare
6.1.1.1.2. SU.P. „A” - Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă
6.1.1.1.3. SU.P. „A” - Adoptarea posibilităţii
6.1.1.2. SU.P. „A” - Recoltarea posibilităţii de produse principale
6.1.1.3. SU.P. „A” - Prognoza posibilităţii de produse principale
6.1.2. SU.P. „Q” - Reglementarea procesului de producţie
6.1.2.1. SU.P. „Q” - Stabilirea posibilităţii de produse principale
6.1.2.2. SU.P. „Q” - Recoltarea posibilităţii de produse principale
6.1.2.3. SU.P. „Q” - Prognoza posibilităţii de produse principale
6.1.3. Volumul total posibil de recoltat din produse principale (codru + crâng)
6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie
6.2.1. SU.P. „M” - Măsuri de gospodărire a arboretelor
6.3. Volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat din produse principale şi tăieri de conservare
6.4. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor
6.5. Produse lemnoase posibil de recoltat prin tăieri de regenerare, conservare şi din lucrări de îngrijire a arboretelor
6.6. Lucrări de regenerare şi împădurire
6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor provizorii, subproductive şi necorespunzătoare funcţional
6.8. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori
7. ACTIVITĂŢI CONEXE GOSPODĂRIRII FONDULUI FORESTIER
7.1. Vânatul
7.2. Pescuitul
7.3. Turism
7.4. Fructe de pădure
7.5. Ciuperci comestibile
7.6. Resurse melifere
7.7. Alte produse
8. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER
8.1. Protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă
8.2. Protecţia împotriva incendiilor
8.3. Protecţia împotriva poluării industriale
8.4. Protecţia împotriva bolilor şi altor dăunători
8.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală
8.6. Măsuri de prevenire a alunecărilor şi eroziunilor
8.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor în vederea asigurării stabilităţii ecologice a fondului forestier
9. INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII FORESTIERE
9.1. Instalaţii de transport
9.2. Tehnologii de exploatare
9.3. Construcţii existente în fond forestier
10. ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR
10.1. Realizarea continuităţii funcţionale
10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier
10.3. Analiza evoluţiei structurii pe clase de vârstă
10.4. Consideraţii privind procesul de regenerare naturală
11. DIVERSE
11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului şi durata de valabilitate a acestuia
11.2. Recomandări privind ţinerea evidenţei lucrărilor executate pe parcursul valabilităţii amenajamentului
11.3. Hărţi anexate amenajamentului
11.4. Colectivul de elaborare
11.5. Bibliografie
11.6. Anexe
11.6.1. Documente care atestă proprietatea
11.6.2. Proces verbal al Conferinţei I de amenajare
11.6.3. Proces verbal de recepţie finală a lucrărilor de teren
11.6.4. Proces verbal al Conferinţei a II-a de amenajare

PARTEA A II- A - PLANURI DE AMENAJAMENT
12. PLANURI DE RECOLTARE ŞI CULTURĂ
12.1. Planuri de recoltare a produselor principale
12.1.1. Planuri de recoltare a produselor principale în arborete gospodărite în regim codru
12.1.1.1. SU.P. „A” - Planuri de recoltare a produselor principale
12.1.1.1.1. SU.P. „A” - Evidenţa arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale pe urgenţe de regenerare
12.1.1.1.2. SU.P. „A” - Planul decenal de recoltare a produselor principale
12.1.1.1.3. SU.P. „A” - Recapitulaţia posibilităţii de produse principale pe grupe funcţionale, specii şi tratamente
12.1.2. Planuri de recoltare a produselor principale în arborete gospodărite în regim crâng
12.1.2.1. SU.P. „Q” - Planuri de recoltare a produselor principale
12.1.2.1.1. SU.P. „Q” - Repartizarea arboretelor pe deceniile ciclului de crâng
12.1.2.1.2. SU.P. „Q” - Planul decenal de recoltare a produselor principale
12.1.2.1.3. SU.P. „Q” - Recapitulaţia posibilităţii de produse principale pe grupe funcţionale, specii şi tratamente
12.1.3. Recapitulaţia posibilităţii de produse principale pe grupe funcţionale, specii şi tratamente
total codru + crâng
12.2. Planul lucrărilor de conservare
12.2.1. SU.P. „M” - Planul lucrărilor de conservare
12.3. Planuri de recoltare prin lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor
12.3.1. Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor
12.3.2. Recapitulaţia posibilităţii de masă lemnoasă rezultată din lucrări de îngrijire a arboretelor
12.4. Planul lucrărilor de regenerare şi împădurire
13. PLANURI PRIVIND INSTALAŢIILE DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII FORESTIERE
13.1. Planul instalaţiilor de transport necesare
13.2. Planul construcţiilor forestiere
14. PROGNOZA DEZVOLTORII FONDULUI FORESTIER
14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier
14.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă
14.2.1. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă – SU.P. „A”
14.2.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă – SU.P. „Q”

PARTEA A III - A EVIDENŢE DE AMENAJAMENT

15. EVIDENŢE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ
15.1. Descrierea parcelară, datele complementare şi evidenţa lucrărilor de executat
15.2. Evidenţa arboretelor inventariate
15.3. Evidenţa arboretelor puse în valoare de ocol
15.4. Evidenţa pe u.a. a arboretelor cu preexistenţi
16. EVIDENŢE PRIVIND MĂRIMEA ŞI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER
16.1. Repartiţia suprafeţelor pe categorii de folosinţă forestieră şi grupe funcţionale
16.2. Repartiţia suprafeţelor pe categorii funcţionale
16.3. Situaţia sintetică pe specii
16.4. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale
16.5. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcţionale şi specii
16.6. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii
16.7. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcţionale şi specii pentru fondul productiv
16.8. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv
16.9. Structura şi mărimea fondului forestier pe subunităţi de producţie (protecţie) după vârstă, grupe funcţionale şi specii
16.9.1. SU.P. „A” - Structura şi mărimea fondului forestier pe subunităţi de producţie (protecţie) după vârstă, grupe funcţionale şi specii
16.9.2. SU.P. „M” - Structura şi mărimea fondului forestier pe subunităţi de producţie (protecţie) după vârstă, grupe funcţionale şi specii
16.9.3. SU.P. „Q” - Structura şi mărimea fondului forestier pe subunităţi de producţie (protecţie) după vârstă, grupe funcţionale şi specii
16.10. Structura şi mărimea fondului forestier pe clase de exploatabilitate şi specii
17. EVIDENŢE PRIVIND CONDIŢIILE NATURALE DE VEGETAŢIE
17.1. Evidenţa tipurilor de staţiune şi a tipurilor de pădure în raport cu caracterul actual al arboretelor
17.2. Repartiţia suprafeţelor pe formaţii forestiere
17.3. Repartiţia suprafeţelor pe formaţii forestiere, altitudine, înclinare şi expoziţie
17.4. Repartiţia suprafeţelor pe etaje fitoclimatice, înclinare şi expoziţie
17.5. Repartiţia suprafeţelor în raport cu eroziunea şi înclinarea terenului
17.6. Repartiţia suprafeţelor în raport cu natura şi intensitatea poluării
17.7. Evidenţa unităţilor amenajistice în raport caracterul actual al tipului de pădure
17.8. Evidenţa arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi
17.9. Evidenţa arboretelor provizorii, slab productive şi necorespunzătoare funcţional
18. EVIDENŢE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUCŢIE
18.1. Repartiţia arboretelor exploatabile pe subunităţi, urgenţe de regenerare, accesibilitate şi specii
18.1.1. SU.P. „A” - Repartiţia arboretelor exploatabile pe urgenţe de regenerare, accesibilitate şi specii
18.1.1. SU.P. „Q” - Repartiţia arboretelor exploatabile pe urgenţe de regenerare, accesibilitate şi specii
18.2. Repartiţia speciilor în raport cu exploatabilitatea şi participarea în amestec
18.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilităţii şi a ciclului
18.3.1. SU.P. „A” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilităţii şi a ciclului
18.3.1. SU.P. „Q” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilităţii şi a ciclului
18.4. Lista unităţilor amenajistice exploatabile şi preexploatabile
19. EVIDENŢE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ŞI A POSIBILITĂŢII
19.1. Accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităţii decenale de produse principale şi secundare
19.2. Situaţia fondului forestier şi a posibilităţii de produse principale şi secundare în raport cu distanţa de colectare

PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI

20. BILANŢUL APLICĂRII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI CU PRIVIRE LA EXPLOATĂRI ŞI ÎMPĂDURIRI
21. EVIDENŢA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE PROPUSE PENTRU A FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE
EVIDENŢA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI

harta